O nás


Poslání, cíle a zásady

Standard kvality č.1

Městský úřad Buštěhrad vybudoval v roce 1998 v Revoluční ulici čp. 323 z bývalého zdravotního střediska DPS Buštěhrad se 17-ti byty pro osobu a 1 bytem pro manžele (tento byl vybudován v roce 2017 za podpory KÚ Středočeského kraje). V domě sídlí Pečovatelská služba, jejímž úkolem je poskytování ambulantní a terénní pečovatelské služby obyvatelům Buštěhradu a obcí, které mají uzavřenou smlouvu s městem Buštěhrad. Pečovatelská služba je provozována na základě Rozhodnutí vydaného KÚ Středočeského kraje, č.j. 30/73149-1/2007/Soc/Paz. Služba je registrována pro 55 uživatelů, pod identifikačním č. 7155077. O uživatele pečovatelské služby se stará ředitelka, sociální pracovnice a čtyři kvalifikované pečovatelky. Kapacita pečovatelské služby vychází z počtu zaměstnanců a náročnosti poskytovaných služeb u jednotlivých uživatelů.

Poslání

DPS Buštěhrad je organizace, která nabízí občanům služby, jejichž využití jim pomůže setrvávat ve svých domovech i v nepříznivé sociální situaci. Umožňuje jim tak důstojný život s určitou formou dopomoci a podpory a nepřerušit navyklý kontakt se svými přáteli a příbuznými. Pečovatelskou službu poskytujeme tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života klientů, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je klient rovnocenným partnerem poskytovatele služby.

Osoby, kterým jsou naše služby určeny

Cílovou skupinou občanů, kterým je pečovatelská služba určena, jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronických onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba je poskytována obyvatelům DPS Buštěhrad, ostatním občanům Buštěhradu a občanům okolních obcí, se kterými má MěÚ Buštěhrad uzavřenou smlouvu. Poskytování pečovatelské služby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.

Kdy naše služba nemůže být poskytována

 • Pokud je naplněna kapacita PS.
 • Pokud službu, o kterou občan žádá, neposkytujeme. (Pomůžeme ji zajistit u jiného poskytovatele).
 • Osobám, které ohrožují zdraví a bezpečnost zaměstnanců pečovatelské služby.
 • Osobám trpícím závažnou infekční chorobou.
 • Osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách.
 • Osobám s psychiatrickou diagnózou, při které by ohrožovaly zdraví své, ostatních klientů, pečovatelek.

Poskytované služby

Poskytujeme pečovatelskou službu ambulantní – v prostorách DPS Buštěhrad (osobní hygiena, pedikúra, masáže) a terénní – přímo v domácnosti uživatele.

Služba je poskytována sedm dní v týdnu:

 • ve všední dny od 7.00 – 19.00 hod.
 • So, Ne, Sv a dovolená od 7.00 – 16.30 hod.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu = pomoc při oblékání, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při přesunu na vozík nebo lůžko, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu = pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC, výměna pomůcek u inkontinentních klientů.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy = donáška nebo dovážka obědů, příprava snídaní a večeří v domácnosti uživatele.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti = běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při velkém úklidu a jeho zajištění, běžné nákupy velké nákupy, praní a žehlení prádla.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím = doprovod k lékaři, na úřady a instituce, procházky.
 • Základní sociální poradenství = pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Fakultativní služby = související s poskytováním služeb, např. dovoz osobním vozem.
 • Služby na které není naše zařízení registrováno a nejsou výše vyjmenovány vám pomůžeme zajistit v jiném zařízení.
 • Veškeré služby jsou popsány v aktuálním ceníku služeb.

Zásady práce naší organizace

 • Obecnou zásadou je ochrana práv uživatelů pečovatelské služby.
 • Volíme správný způsob komunikace.
 • Jednáme o potřebách klientů na základě jejich vlastní vůle a přizpůsobujeme služby jejich potřebám.
 • Službu poskytujeme bez ohledu na náboženské vyznání, rasu a pohlaví.
 • Respektujeme názor, rozhodnutí a volbu klientů i s jejich důsledky.
 • Klienta respektujeme jako partnera a jedinečnou osobnost.
 • S každým klientem jednáme individuálně.
 • Služba je zajišťována odborným personálem, který svou odbornost průběžně zvyšuje.
 • Podporujeme běžný způsob života.

Cíle, které jsme si zvolili

Všeobecné cíle

 • Pomoc našim klientům, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.
 • Podpora a pomoct zachovávat dovednosti a schopnosti v rámci sebeobsluhy.
 • Vytvářet podmínky pro seberealizaci klientů, udržovat vztahy se společenským prostředím.

Krátkodobé cíle

 • Organizace výletů do blízkého i vzdáleného okolí.
 • Umožnit účast klientů na společenských a kulturních akcích ve městě a okolí.
 • Pravidelné aktualizace webových stránek a informačních materiálů o PS.
 • Anketa pro zjištění spokojenosti PS a případné rozšíření služeb.
 • Předání informací o PS do okolních obcí.

Dlouhodobé cíle

 • Pokračovat v rozšiřování našich služeb do okolních obcí a do obcí mikroregionu Lidického potoka.
 • Zvýšit informovanost a rozvinout spolupráci s OÚ okolních obcí, v případě většího zájmu občanů rozšířit časovou i místní dostupnost pečovatelské služby, případné navýšení počtu zaměstnanců.
 • Úprava okolí DPS a vytvoření malé rekreační zóny (výstavba pergoly pro klienty)
 • Rozšířit aktivizační programy o cvičební prvky v interiéru DPS.
 • Aktivně vyhledávat občany, kteří potřebují pomoc a využijí nabídku naší PS.
 • Upevňovat vztahy a spolupráci mezi uživateli PS v rámci DPS.
 • Vzbuzovat zájem o aktivizační programy mezi uživatele PS, kteří žijí mimo DPS.
 • Na základě makroekonomické situace je potřeba se ještě více zaměřit na zefektivnění hospodaření a optimalizaci nákladů ( náklady v oblasti spotřeby energií ).

Pečovatelské služby jsou poskytovány podle zákona č.108/2006 Sb. §40 odstavec 2.

Šárka Vojnová

ředitelka DPS Buštěhrad